Projekto vykdytojai

Projekto koordinatorius: UAB Varikonta, Vilnius, Lietuva.

Atsakingas vykdytojas: dr. Audrius Ilgevičius, direktorius,
adresas: Laisvės pr. 77-518
tel.:+370 (5) 2742729
el. pašto adresas: audrius.ilgevicius@varikonta.lt

UAB Varikonta (projekto koordinatorė) - komericinė įmonė, įsikūrusi Vilniuje, yra tarp keturių didžiausių inžinerinių kompanijų Lietuvoje, kuri siūlo inžinerinius sprendimus įmonėms elektros energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo klausimais. Bendrovė projektuoja, montuoja ir prižiūri elektros perdavimo ir skirstymo tinklus, transformatorių pastočių įrenginius, dispečerinius punktus, uždaras – atviras skirstyklas, relinės apsaugas ir valdymo sistemas. Projektuoja įvairaus tipo elektrines (hidroelektrines, atsinaujinančių energijos šaltinių (vėjo, saulės ir geoterminė energija), termofikacines) ir jas prijungia prie bendros energetinės sistemos elektrinės dalies.

VGTU Matematinio modeliavimo katedra

firefox prof. habil. dr. Raimondas Čiegis
doc. dr. Mečislovas Meilūnas
dr. Vadimas Starikovičius
dr. Olga Suboč
dr. Gerda Jankevičiūtė
dr. Natalija Tumanova
dokt. Andrej Bugajev

Vilniaus Gedimino technikos universiteto matematinio modeliavimo katedros mokslininkų grupės pagrindinės mokslinio darbo kryptys yra šios: netiesinių diferencialinių lygčių dalinėmis išvestinėmis skaitiniai sprendimo metodai, lygiagrečiųjų algoritmų analizė ir jų šablonų kūrimas, matematinio modeliavimo taikymas įvairių technologinių ir fizinių procesų tyrimui, tame tarpe, šiluminių akytųjų terpių, netiesinės optikos, biotechnologijų, medicines, lazerių fizikos uždavinių sprendimas.

Sukurti efektuvūs baigtinių skirtumų ir baigtinių tūrių metodų algoritmai, skirti daugiamačiams matematinės fizikos uždaviniams spręsti. Pateikti efektyvūs šių netiesinių schemų realizavimo algoritmai, kuriuose esminiai panaudotos naujausios skaičiavimo matematikos idėjos – skaidymo metodai, adaptyvieji algoritmai lygiagretieji algoritmai. Optimizuojant technologinius procesus buvo spręsti atvirkštiniai ir globalios optimizacijos uždaviniai, sukurti specialūs įrankiai ir metodai tokių algoritmų efektyviam konstravimui ir analizei. Pavyzdžiui, sukurti (vykdant du tarptautinius projektus Eureka ir INTAS) programų rinkiniai – šablonai. Spręstas daugiafazių tekėjimų poringose terpėse uždavinys, sukurtas programinis įrankis elektros laidų geometrinių parametrų optimizavimo uždaviniui spręsti, programinis įrankis abliacijos procesams ultratrumpaisiai lazerio impulsais modeliuoti. Katedroje kuriami efektyvūs skaitiniai algoritmai ir juos realizuojančios kompiuterinės programos, kurios sukurtos skaičiavimo matematikos objektų bibliotekos forma. Tai suteikia visą eilę pranašumų, lyginant su standartiniais program paketais.

Realiųjų uždavinių sprendimo laiko sąnaudos yra labia didelės, net kai naudojame greičiausius šiuolaikinius asmeninius kompiuterius ar darbo stotis. Todėl labai aktuali tyrimų kryptis yra lygiagrečiųjų algoritmų kūrimas ir jų realizavimas lygiagrečiuose superkompiuteriuose ir kompiuterių klasteriuose. Matematinio modeliavimo katedros mokslininkų grupė sukūrė šablonus, leidžiančius automatizuoti algoritmų lygiagretinimo procesą, “Šeimininkas – darbininkai” ir “Šakų – rėžių” klasės algoritmams. Šie šablonai yra efektyvūs, yra plačiai naudojami ir sudarant nuosekliuosius algoritmus. Duomenų lygiagretumo algoritmų konstravimui skirtas trečias įrankis – ParSol. Šis įrankis buvo naudojamas Eureka projekte “Žmogaus smegenų išeminio insulto atvaizdų kompiuterinėse tomogramose automatinė analizė”.

Matematinio modeliavimo katedroje leidžiamas žurnalas “Mathematical Modelling and Analysis”; Katedra inicijavo tarptautinių konferencijų “Mathematical Modelling and analysis” rengimą; katedroje studijuoja 3 doktorantai, jos vedėjas prof. habil. dr. R Čiegis parengė daugiau nei 10 matematikos ir informatikos krypties mokslų daktarų; katedroje vykdoma technomatematikos bakalauro ir magistro studijų programa.

Matematinio modeliavimo katedros darbuotojai vykdė 4 Eureka projektus (kai kuriuose iš jų dirbo ir MII mokslininkai), Framework 6 INTAS projektą, taip pat Aukštųjų technologijų plėtros programos projektą GridGlobOpt (kartu su MII mokslininkų grupe). Interneto svetainė: http://www.mmk.fm.vgtu.lt/

Miuncheno Bundesvero universitetas.

Atsakingas vykdytojas: prof. habil. dr. Hans-Dieter Liess, profesorius;
adresas: Werner-Heisenberg-Weg 39, Neubiberg D-85577, Bayern, Germany;
tel.:+49-89-6004-3772;
fax.:+49-89-6004-3477;
el. pašto adresas: hdliess@unibw.de.

Šio projekto partneriui Miuncheno Bundesvero technikos universitetui (UniBw) prieš keletą metų automobilių gamintojai pasiūlė atkreipti dėmesį į problematiką susijusią su maksimaliu laidų apkrovimu, optimalių laidų išdėstymu laidų pluošte ir saugiklių parinkimu. Tokiu būdu universitetas ėmėsi atlikti laidų pluoštų ir saugiklių skaičiavimus pasitelkiant analizinius ir skaitinius metodus. Šie teoriniai skaičiavimai buvo verifikuoti laboratoriniais matavimais. Tuo remiantis buvo patikrintos ir pakoreaguotos medžiagų savybes (temperatūrinio laidumo koefieciento, šiluminio izoliacijos laidumo) apibūdinančios konstantos.

Prie atliktų darbų galima priskirti mokslinį-tiriamąjį darba “Metodo, skirto elektros laidams ir jų apsaugai automobilių laidų rinkinuose skaičiuoti, sukūrimas”, finansuotą Bavarijos mokslinių tyrimų rėmimo fondo.

Anksčiau vykdytų projektų metu buvo išvestos supaprastinos formulės temperatūros pasiskirstymui laduose ir jų pluoštyose skaičiuoti. Šios formulės pakankamai aprašo laidų įšilimą tam tikroje temperatūrų srityje.

Jau keletą metų Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Matematinio modeliavimo katedra glaudžiai bendradarbiauja su Miuncheno Bundesvero universitetu ir su įmone Varikonta, su kuriais buvo sprendžiama elektros kabelių pluoštų optimizavimo uždaviniai (Eureka projektas OPTCABLE).

Habil. dr. Hans-Dieter Liess ir dr. Audrius Ilgevičius (projekto koordinatorius) daugelį metų dirba analizuodami elektros kabelių optimizavimo automobiliuose ir kituose mobiliuose įrenginiuose teorinius uždavinius ir jų skaitinius sprendimo metodus. Šie tyrimai pirmą kartą buvo pristatyti 2003 konferencijoje, kurią organizuoja Matematinio modeliavimo katedra ir yra publikuoti keletame straipsnių ir dviejose daktaro disertacijose.

Miuncheno Bundesvero technikos universiteto indėlis projekte būtų toks: